Přihlásit se Registrovat

Informace k jednání s kraji o ceně za objednanou službu základní dopravní obslužnosti

Společnost JHMD již několik měsíců intenzivně jedná se zástupci Jihočeského kraje a kraje Vysočina o ceně za vlakový kilometr objednávky kraje k zajištění veřejné služby dopravní obslužnosti regionálních tratí Jindřichův Hradec - Nová Bystřice/Obrataň. Přes veškerou snahu se jednání neposouvají a také z důvodu medializace problému jedním z krajů budou smluvní vztahy (práva a povinnosti) prezentovány veřejně dne 17.3.2015 od 10 hod. v jednacím sálu hotelu Concertino v Jindřichově Hradci.

Krajské úřady si objednávají službu zajištění dopravní obslužnosti od JHMD na základě smluv z roku 2009. Ze smluv plynou závazky, které je nutné plnit. Mezi ně paří např. závazek kraje nesnížit objem objednávky, uhradit náklady vzniklé se zajištěním služby, v případě modernizace vozového parku prodloužit smlouvu o 10let apod.

JHMD má za to, že své závazky plní, řádně a včas předkládá krajům vyúčtování prokazatelné ztráty, předkládá finanční model na 10 let dopředu, zmodernizovalo vozidla a zejména otevřelo účetnictví segmentu provozování drážní dopravy k ověření a auditu správnosti výpočtu a kontrole nákladů.

Možnosti otevřeného účetnictví a kontrole nákladů využil jen Jihočeský kraj, který tak postupuje správně k ověření kalkulace.

Neplnění závazku kraje lze uvést na příkladu poplatku za použití dopravní cesty, který je nákladem dopravce a který nebyl JHMD nikdy v minulosti uhrazen. Stejně tak nebyla hrazena pravidelně ročně vykazovaná ztráta objednávky dopravní služby. Celkově se jedná o částku cca 10,7 mil. Kč prokazatelné ztráty resp. 4,4 mil Kč za poplatek za dopravní cestu za kraj Vysočina a obdobně tak 12,3 mil. Kč resp. 4,8 mil Kč za Jihočeský kraj. Dle vyhlášky č. 241/2005 jsou poplatek za použití dopravní cesty a odpisy vozidel ekonomicky uznatelným nákladem dopravce a vstupují do kalkulace a kraj je musí uhradit.

Přes veškeré komplikace, kdy ani jeden z krajů neplní své závazky dle smlouvy, dále zajišťujeme dopravní obslužnost bez omezení.

Není možné zajišťovat obsluhu území v cenové úrovni roku 2009 i dále do budoucna. Proto bylo zahájeno jednání o změně výše ceny kompenzace.

Požadovanou cenu cca 140 Kč/ vlkm je nutné vnímat jako maximálně možnou se zahrnutím všech růstových položek jako je např. nárůst mezd o 3,5 % provozních zaměstnanců, promítnutí odpisů a nákladů úvěru na modernizaci vozidel, růst cen vstupů, poplatek za použití ŽDC apod. Současná kompenzace cca 60 Kč / vlkm je nedostatečná a ve srovnání jiných dopravců silně podhodnocená až absurdní.

Neústupnost krajů při jednání a z důvodu, že se jedná o vysoce odbornou problematiku, povedou jednání na půdu Ministerstva dopravy, orgánu fundovanému k výkladu zákona o poskytování veřejné služby v dopravě a instituci, která z části zajišťuje financování regionální dopravy.

Snahou JHMD je zajištění transparentnosti a nediskriminace přístupu kraje napříč všemi dopravci jak v železniční, tak i autobusové dopravě. Nikdo z dopravců nemůže provozovat veřejnou službu se ztrátou natož ji dotovat z jiných obchodních činností.

Cílem jednání je nalézt spravedlivou cenu za poskytování objednaných služeb za dodržení smluvních ustanovení a platné legislativy.

Pro zajištění lepší informovanosti budou na webu společnosti průběžně zveřejňovány odborné informace a dokumenty k problematice kalkulace prokazatelné ztráty, povinností objednatelů, práva a povinnosti plynoucí ze smluv a vztažné legislativy včetně srovnání přístupu v rámci ČR i zahraničí.