Přihlásit se Registrovat

Jindřichohradecké úzkokolejky žalují kraje o desítky milionů korun

Žalobu na Jihočeský kraj a kraj Vysočina jsme byli nuceni podat z důvodu dlouhodobého ignorování našich oprávněných požadavků. Stejně jako České dráhy a autobusoví dopravci máme s kraji uzavřené veřejnoprávní smlouvy, na základě kterých nám kraje mají platit úplné vlastní náklady a přiměřený zisk za poskytnuté služby ve veřejné drážní osobní dopravě. Jihočeský kraj a kraj Vysočina, jako územní samosprávné celky, podepsaly se společností JHMD koncem 2009 smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné drážní osobní dopravě. Smlouva byla uzavřena s účinností od 1. 1. 2010 na dobu určitou 10 let ode dne podpisu smlouvy, tzn. do roku 2019.

Ze smluv vyplývají povinnosti pro obě strany. Společnost JHMD, jako dopravce, je povinna zajistit plnění objednaných dopravních výkonů ve veřejné dopravě, a to v rozsahu stanovaném ve smlouvě. Objednatel, tedy Jihočeský kraj a Kraj Vysočina, je pak povinen uhradit dopravci prokazatelnou ztrátu. Ta je každoročně určována zpětně jako rozdíl skutečných výnosů a nákladů dopravce. Jednání mezi JHMD a oběma kraji však každoročně ustrnula na tzv. předpokládané ztrátě, která je ale pouhým odhadem budoucího výsledku a byla stanovena krajem ve výši plánované v rozpočtu. Až vyúčtováním skutečných nákladů a výnosů, které krajům každoročně předkládáme v souladu se smlouvou, je možné dojít ke skutečně prokazatelné ztrátě, která nám vznikla z plnění závazku veřejné služby. Oba kraje od roku 2010 plně nekompenzují úzkokolejce náklady, vynaložené v souvislosti se základní dopravní obslužností ve veřejné drážní dopravě. Tento postup je vůči naší společnosti diskriminační a nespravedlivý, Jsme jediný dopravce, kterému kraje nehradí úplné vlastní náklady a přiměřený zisk v souladu se zákonem.  Dosavadní jednání o úhradě vyčíslených a doložených nákladů nebyla úspěšná, zástupci kraje nám sdělili, že vše je otázkou politické vůle. My se ale domníváme, že neprovozujeme drážní dopravu na základě politické objednávky, máme uzavřenou smlouvu a politická vůle nemůže ovlivňovat plnění ze smlouvy. Ročně přepravíme více než 360 tisíc cestujících, a to bez ohledu na politickou příslušnost. To, že nemůžeme v nákladech konkurovat autobusové dopravě je objektivní skutečnost, železniční doprava je už v principu nákladnější než autobusová. Není ale možné dlouhodobě ze strany krajů nehradit náklady, které v souvislosti se zajištěním provozu základní dopravní obslužnosti vynakládáme. Kraje dokonce odmítly úhradu poplatku za dopravní cestu s poukazem, že ten nehradí ani Českým drahám. Tato vyjádření považujeme účelová, neodborná a v rozporu s legislativou. Nemůžeme být přece diskriminováni a trestáni za to, že jsme vlastníkem železnice. Na první pohled musí být krajům zřejmé, že nelze provozovat drážní dopravu za polovinu ceny Českých drah. Kraje dlouhodobě řešení tohoto problému odkládají a vymlouvají se na omezené prostředky krajského rozpočtu.  V polovině roku přitom Jihočeský kraj převedl z prostředků určených na základní dopravní obslužnost do fondu rezerv úsporu ve výši 20 milionů korun a oba kraje hospodaří s přebytkem. Máme dojem, že je snahou krajů oddálit řešení této problematiky až na nové zastupitelstvo. Celková dlužná částka dosahuje již bez mála 40 milionů Kč a každým dnem narůstá i o příslušenství. Opakovaně jsme vyzvali kraje k jednání, ale úředníci ukončili jednání s tím, že zvýšenou úhradu prokazatelné ztráty lze očekávat až v roce 2016. Toto je pro nás obtížně přijatelné, platíme mzdy zaměstnanců, vedeme jednání se zástupci odborů žádajících dorovnání mezd na úroveň obvyklou v drážní dopravě, musíme platit našim dodavatelům, splácíme bankovní úvěry a trvale na trati investujeme zejména do bezpečnosti provozu.

Účelem smlouvy je zajištění základní dopravní obslužnosti formou závazku veřejné služby ve veřejné drážní dopravě na regionální dráze provozované společností JHMD na železničních tratích Jindřichův Hradec – Obrataň a Jindřichův Hradec – Nová Bystřice. Smlouvy mají zároveň umožnit dopravci stabilní financování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou v objednaném rozsahu a vytvářejí podmínky pro finanční účast státu prostřednictvím příspěvku do rozpočtu kraje na stabilní financování základní dopravní obslužnosti kraje veřejnou drážní osobní dopravou.

Smlouvy uzavřené s Jihočeským krajem a krajem Vysočina jsou tak zatím 100% plněny pouze ze strany dodavatele veřejné služby, tzn. společnosti JHMD. Ta situaci dosud řešila z vlastních zdrojů, což je dlouhodobě ekonomicky neudržitelné. Navíc JHMD dále nese i náklady na modernizaci vozového parku, ke kterým se také na základě smlouvy zavázala a k jejichž kompenzaci dosud také nedošlo.