Přihlásit se Registrovat

Vyjádření ke stavbám v obvodu a ochranném pásmu dráhy

Informace pro žadatele o vydání souhrnných stanovisek JHMD, a.s. ke stavbám v obvodu a ochranném pásmu dráhy (ve smyslu zákona č. 266/1994 sb., o dráhách, v platném znění)

  

Náležitosti potřebné k vydání souhrnného stanoviska JHMD, a.s.

 • Žádost ( viz soubory ke stažení )
 • Plnou moc v případě, že se stavebník nechá zastupovat
 • Odpovídající projektovou dokumentaci  vypracovanou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
  v platném znění, která bude obsahovat:
  • technickou zprávu s uvedením pozemků dotčených stavbou a jejich vlastníků
  • situační výkres širších vztahů v měřítku 1 : 1000 až 1 : 50 000
  • koordinační situaci v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zákresem vzájemné polohy stavby a železniční tratě  -  musí obsahovat
   o jakou železniční trať se jedná, km polohu stavby vůči dráze, vzdálenost stavby od osy koleje (měřeno kolmo na její osu), zákres ochranného pásma dráhy, tj. 60 m od osy krajní koleje, a parcelní čísla pozemků
  • řez kolmý na osu koleje v místě největšího přiblížení stavby k dráze v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 200
  • u staveb pro bydlení akustickou studii (již k dokumentaci pro územní řízení), zpracovanou na základě měření hluku provedeného odborně způsobilou osobou dle  § 83c zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zahrnující v odůvodněných případech i měření vibrací.

 

V případě křížení železniční tratě musí dokumentace navíc obsahovat:

  • podrobnou situaci v místě křížení s železniční kolejí v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 200 se zakreslením hranic a parcelních čísel pozemků
  • řezy v místě křížení a to kolmo na osu koleje a v ose koleje v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 200
  • v  případě protlaku je nutné do  situace a řezu zakreslit rovněž technologické  jámy protlaku na obou stranách železniční tratě a  další průběh stavby  v nejbližším okolí tratě (revizní šachty a pod.). Pokud to místní podmínky dovolí, musí být technologické jámy umístěny mimo pozemky JHMD, a.s..
     

 

Způsob doručení žádosti:

Projektovou dokumentaci stavby upřednostňujeme zaslat v elektronické podobě na e-mail: technickyusek@jhmd.cz (do maximální velikosti 4 MB). U objemných dokumentací lze využít služby www.uschovna.cz se zasláním odkazu na výše uvedený e-mail. Dokumentaci lze též doručit na CD-ROM poštou  nebo  osobně v úředních hodinách vždy od pondělí  do pátka v 8.00  - 11.00 hod a 12.00  - 14.00 hod na níže uvedenou adresu do kanceláře Technického úseku. K dokumentaci musí být vždy přiložena žádost a případně plná moc.

 

Kontakt:

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
Technický úsek
Nádražní 1356/II
377 01  Jindřichův Hradec
 
Podle ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění je ke stavbám v ochranném pásmu dráhy / obvodu dráhy nutný též souhlas Drážního úřadu, sekce stavební.

Informace na  http://www.ducr.cz/.

 

Soubory ke stažení

Žádost o vydání souhrnného stanoviska pro stavby v ochranném pásmu dráhy