Přihlásit se Registrovat
Nacházíte se na: Podmínky rezervace

Podmínky rezervace

Cena a platební podmínky

 1. Cena za ubytování se řídí ceníkem ubytování ubytovatele uvedeným na internetových stránkách ubytovatele (http://jhmd.cz/sluzby/ubytovani-na-nadrazi) nebo je k dispozici u ubytovatele (dále jen „cena za ubytování“).
 2. Před nástupem na ubytování bude uhrazena záloha ve výši 50 % předpokládané ceny za ubytování včetně DPH v zákonem stanovené výši na základě vystavené zálohové faktury. Jako variabilní symbol pro úhradu zálohy se uvádí číslo zálohové faktury. Úhrada zálohy musí být provedena nejpozději do 14-ti dnů před datem předpokládaného nástupu na ubytování. Doplatek sjednané ceny za ubytování uhradí ubytovaný nejpozději při nástupu na ubytování v hotovosti správci objektu, který vystaví příjmový pokladní doklad na zbývající částku. Při nezaplacení zálohové faktury do 14-ti dnů před datem předpokládaného nástupu na ubytování bude rezervace ubytování zrušena bez náhrady.

 Objednávka pobytů a její zrušení

 1. Objednávka ubytování (smlouva o ubytování) musí být zaslána na adresu sídla ubytovatele pozemní poštou, e-mailem nebo faxem. Objednávka ubytování je závazná v okamžiku jejího potvrzení ze strany ubytovatele (písemně, faxem nebo e-mail zprávou). Ubytovatel současně s potvrzením objednávky zašle ubytovanému návrh této smlouvy s vyplněnými údaji o ubytovaném a době ubytování, kterou ubytovaný podepíše nejpozději v den nástupu do ubytování. Ubytovaný se zavazuje e-mailem do 3 dnů potvrdit souhlas s textem smlouvy, jinak se má za to, že objednávku zrušil. Pokud ubytovaný odmítne smlouvu podepsat, smlouva o ubytování se ruší s účinky zrušení v době kratší než 7 dnů před nástupem.
 2. Zrušení objednávky ubytování ubytovaným je nutné provést taktéž písemně, a to pozemní poštou nebo faxem. V případě zrušení objednávky ubytovaným budou ze strany ubytovatele účtovány storno poplatky v této výši:
  • v době do 60 dnů před prvním dnem ubytování – 15 % z ceny za ubytování za celý pobyt;
  • v době od 59 do 30 dnů před prvním dnem ubytování – 25 % z ceny za ubytování za celý pobyt;
  • v době od 29 do 15 dnů před prvním dnem ubytování – 50 % z ceny za ubytování za celý pobyt;
  • méně než 14 dnů před nástupem na ubytování – 100 % z ceny za ubytování za celý pobyt
  • Storno poplatek ve výši 100 % z ceny za ubytování za celý pobyt bude účtován i v případě, že ubytovaný nenastoupí v den předpokládaného nástupu k ubytování bez udání důvodu.
 3. Ubytovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku z důvodu např. neplánovaných oprav nebo jiných závažných provozních důvodů. Ubytovatel se zavazuje informovat ubytovaného o takových důvodech a poskytne ubytovanému jiný termín či jiný druh ubytování, je-li schopen takový termín či jiný druh ubytování nabídnout. Pokud ubytovaný s takovým termínem či druhem ubytování nesouhlasí, domluví se ubytovaný a ubytovatel na způsobu vrácení zaplacené zálohy. Pokud by v důsledku zrušení objednávky ubytovatelem mohla vzniknout ubytovanému škoda, zavazuje se o tom ubytovatele bez zbytečného odkladu informovat a uvést skutečnosti ohledně důvodu vzniku a výše škody. V opačném případě nárok na náhradu škod zaniká.
 4. Ubytovaný souhlasí se zápočtem zálohy uhrazené dle čl. II. odst. 2, této smlouvy, proti storno poplatku dle odstavce 2 tohoto článku.
 5. Případné soudní spory vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy budou řešeny obecnými soudy České republiky.

 Ubytovací podmínky

 1. Obvyklý termín nástupu týdenních pobytů je sobota, od 15.00 hodin. Obvyklý termín ukončení týdenních pobytů je sobota, do 10.00 hodin. Termín nástupu a ukončení pobytu je možné přizpůsobit po dohodě s ubytovatelem.
 2. Ubytovaný přebírá po dobu pobytu v prostorách vyhrazených k ubytování plnou odpovědnost za stav prostor a inventáře s přihlédnutím k jeho obvyklému opotřebení, zavazuje se respektovat ubytovací řád a další nařízení (přepravní řád pro veřejnou drážní dopravu a zákon o dráhách), zejména pak s ohledem na pohyb v blízkosti kolejiště. K datu ukončení pobytu je ubytovaný povinen uvést prostory vyhrazené k ubytování do původního stavu.
 3. Ubytovaný nese veškerou odpovědnost za elektrické spotřebiče, které nejsou stálou součástí inventáře ubytování (vlastní, zapůjčené) a budou zapojeny do sítě v objektu.
 4. Ubytovaný se zavazuje využívat prostory vyhrazené k ubytování pouze k individuálnímu ubytování, nikoli k podnikání nebo dosahování zisku.
 5. Ubytovanému i ostatním osobám sdílejícím s ubytovaným prostory vyhrazené k ubytování se zakazuje vstupovat do sklepních a půdních prostor objektu, v němž se nacházejí prostory vyhrazené k ubytování.
 6. Ubytovaný i ostatní osoby sdílející s ubytovaným prostory vyhrazené k ubytování budou během doby pobytu uvedené v čl. I. odst. 2. této smlouvy dodržovat ustanovení platného zákona o požární ochraně a prevenci včetně navazujících vyhlášek ministerstva vnitra, dále bezpečnostní, hygienické a ostatní předpisy vztahující se na ubytování a pokyny správce objektu.
 7. Ubytovatel je oprávněn od této smlouvy v průběhu pobytu ubytovaného odstoupit, jestliže ubytovaný nebo osoby sdílející s ubytovaným prostory vyhrazené k ubytování v těchto prostorách či v objektu, v němž se tyto prostory nacházejí, i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti z této smlouvy.

 Ostatní ujednání

 1. Ubytovaný souhlasí se zpracováním a evidencí poskytnutých osobních údajů svých a ostatních osob sdílejících s ubytovaným prostory vyhrazené k ubytování ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Údaje budou využívány pouze v souladu s tímto zákonem, nebudou poskytovány třetím osobám a slouží k zajištění příslušných evidencí, vyžadovaných jinými právními předpisy a pro marketingové účely ubytovatele v souladu s jeho podnikatelskou činností.
 2. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.